*** กรุณาอ่านเงื่อนไขและยอมรับเงื่อนไขตั้งแต่ ข้อที่ 1 ถึง ข้อที่ 3 ก่อนการใช้งานค่ะ ***
*** Please read condition 1 to 3 before access system ***

 
 

เงื่อนไขการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
(ออกตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497)

เงื่อนไขก่อนทำการบิน

1. ให้ตรวจสอบว่าอากาศยานอยู่ในสภาพที่สามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงตัวอากาศยานและระบบควบคุมอากาศยาน
2. ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่จะทำการบิน
3. ให้ทำการศึกษาพื้นที่และชั้นของห้วงอากาศที่จะทำการบิน
4. ต้องมีแผนฉุกเฉิน รวมถึงแผนสำหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล และการแก้ปัญหากรณีไม่สามารถบังคับอากาศยานได้
5. ต้องมีการบำรุงรักษาตามคู่มือของผู้ผลิต
6. ต้องมีความรู้ความชำนาญในการบังคับอากาศยานและระบบของอากาศยาน
7. ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรทางอากาศ
8. ให้นำหนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน (ประเภทที่ควบคุมการบินจากภายนอก) ติดตัวไว้ตลอดเวลาที่ทำการบิน
9. ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่สามารถใช้งานได้ติดตัวตลอดเวลาที่ทำการบิน
10. ต้องมีการประกันภัยอากาศยานโดยรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท/อุบัติเหตุ/ครั้ง และกรมธรรม์ประกันภัยต้องอยู่ติดไปหนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน และต้องต่ออายุกรมธรรม์ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

Annoucement of the Ministry of Transport
On Rules to Apply for Permission and Conditions to Control and Launch
Unmanned Aircraft in the Category of Remotely Piloted Aircraft
B.E. 2558 (A.D. 2015)

 

Before flight

1. check that the Unmanned Aircraft and its Remotely-piloted aircraft system is in a good condition to fly;
2. get permission from the owner of the land to fly;
3. check the enviroment and airspace of the location to fly;
4. have an emergency plan including plan for accident, medical care and plan for problem solving case of uncontrol the aircraft.
5. provide maintenance the Unmanned Aircarft according to manufacture's manual;
6. has knowledge and skills in control of the Unmanned Aircraft and its system;
7. has knowledge and understanding in the rule of the air;
8. carry along with the certificate of registration or its copy all the time of the flight;
9. carry along with a usable fire extinguisher all the times of the flight; and
10. has an insurance policy, which covers damages caused to the body, life and properties of the third parties, and also the minimum sum insured is not less than one million baht per time;

 
รับทราบและยอมรับ/Accept
 

*** กรุณาอ่านเงื่อนไขและยอมรับเงื่อนไขตั้งแต่ ข้อที่ 1 ถึง ข้อที่ 3 ก่อนการใช้งานค่ะ ***
*** Please read condition 1 to 3 before access system ***


Copyright © 2017 THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND. All rights reserved.
Developed by ITD ITD