แจ้งข้อมูลการทำการบินในพื้นที่ VT R1 Bangkok City

                ในแจ้งข้อมูลการทำการบินในพื้นที่ VT R1 Bangkok City ท่านจะต้องกรอกข้อมูลรายอะเอียดผู้ที่จะบังคับ (ต้องมีชื่อในหนังสือขึ้นทะเบียนฯ) ระบุวันที่และเวลา ในการทำการบิน และข้อมูลอื่นๆในแบบฟอร์ม แจ้งข้อมูลการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ VTR1 Bankok City โดยส่งเอกสารแบบฟอร์มฯ พร้อมกับแนบหลักฐานที่ระบุ ในแบบฟอร์ม ส่งมาที่ uas_ur@caat.or.th โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ ในการทำการบิน ในอีเมลล์ที่ส่งเข้าแจ้งข้อมูลต่อ กพท. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดประกาศกระทรวงคมนาคม ให้ขออนุญาตปฏิบัติแตกต่างไปจากเงื่อนไขเป็นหนังสืออีกฉบับ โดยส่งเอกสารขออนุญาตและเอกสารแนบมาที่ uas_ur@caat.or.th เพื่อแจ้งข้อมูลต่อ กพท. และเป็นเอกสารประกอบการพิจาณาอนุญาต ต่อไป

 
 

ไฟล์แนบ

 
ประกาศกพท.เรื่องการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินฯ 
538 KB
แบบแจ้งข้อมูลการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ในพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ VT R1 Bangkok City 
93 KB

Copyright © 2017 THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND. All rights reserved.
Developed by ITD ITD