เงื่อนไขขณะทำการบิน

- ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานห้ามทำการบิน ในบริเวณสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

- ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานห้ามทำการบินโดยใช้ความสูงเกิน 90 เมตร (300 ฟุต) เหนือพื้นดิน

- ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องทำการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งสามารถมองเห็นอากาศยานได้อย่างชัดเจน และห้ามทำการบินเข้าใกล้หรือเข้าไปในเมฆ

- ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานห้ามทำการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่

- ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานห้ามทำการบินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความรำคาญแก่ผู้อื่น

- ทั้งนี้ให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องศึกษาและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 อย่างเคร่งครัด

- พื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด พื้นที่หวงห้ามเฉพาะ และพื้นที่อันตราย (แนบไฟล์ต่อท้าย)

- พื้นที่บริเวณพื้นที่ 9 กิโลเมตร (5 ไมล์ทะเล) จากสนามบิน (แนบไฟล์ต่อท้าย)

*แผนภาพที่ใช้ในการตรวจสอบพื้นที่นี้ ใช้ได้กับโปรแกรม Google Earth Pro ใน Computer เท่านั้น*

 
 

ไฟล์แนบ

 
ประกาศกพท.เรื่องกำหนดพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด 
466 KB
พื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดฯ 
1,483 KB
พื้นที่สนามบิน 
77 KB

Copyright © 2017 THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND. All rights reserved.
Developed by ITD ITD