เอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนผู้บังคับฯ
รายการ รายละเอียด หมายเหตุ
สำหรับบุคคลชาวไทยเท่านั้น
For Foreigner Only
แบบฟอร์มการขออนุญาตปฏิบัติการบิน
รายการ รายละเอียด หมายเหตุ
กรุณาส่งแบบแจ้งข้อมูลฯ ก่อนทำการบินล่วงหน้า 7 วันทำการ
CAAT-UAS-STO-001
ภาคผนวก ก ใน CAAT-GM-UAS-003 กรุณาส่งแบบคำขอก่อนทำการบินล่วงหน้า 14 วันทำการ
CAAT-UAS-ADV-004 กรุณาส่งแบบคำขอก่อนทำการบินล่วงหน้า 14 วันทำการ
CAAT-UAS-ADV-005 กรุณาส่งแบบคำขอก่อนทำการบินล่วงหน้า 14 วันทำการ
CAAT-UAS-ADV-006 กรุณาส่งแบบคำขอก่อนทำการบินล่วงหน้า 14 วันทำการ
 

Copyright © 2017 THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND. All rights reserved.
Developed by ITD ITD