แนวปฏิบัติในการขอปฏิบัติการบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
(Guidance Material for Unmanned Aircraft Operations)


        เนื่องจาก ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 ได้กำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติการบิน ซึ่งต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ ต้องมองเห็นอากาศยานได้ตลอดเวลาที่ทำการบิน ต้องทำการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ห้ามทำการบินโดยใช้ความสูงเกินกว่าเก้าสิบเมตร (สามร้อยฟุต) เหนือพื้นดิน ห้ามทำการบินโดยมีระยะห่างในแนวราบกับบุคคล ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง หรืออาคาร น้อยกว่าสามสิบเมตร กรณีอากาศยานมีน้ำหนักน้อยกว่า 2 กิโลกรัม และน้อยกว่าห้าสิบเมตร กรณีอากาศยานมีน้ำหนักมากกว่า 2 กิโลกรัม ซึ่งการทำการบินในบางกรณี บางภารกิจ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ CAAT จึงได้กำหนดแนวทาง เงื่อนไข ข้อจำกัด ในการขอทำการบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินนอกเหนือจากที่เงื่อนไขที่กำหนด โดยได้กำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัด ตามข้อ 17 ของประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับดังกล่าว ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 อย่างไรก็ตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ไม่รวมถึงการปฏิบัติการบินในพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด พื้นที่หวงห้ามเฉพาะ และพื้นที่อันตราย ผู้ขอทำการบิน จะต้องดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติในการขอปฏิบัติการบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในกรณีต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้
รายการ รายละเอียด หมายเหตุ
CAAT-GM-UAS-001  
CAAT-GM-UAS-002  
CAAT-GM-UAS-003  
CAAT-GM-UAS-004  
CAAT-GM-UAS-005  
CAAT-GM-UAS-006  
CAAT-GM-UAS-008  
CAAT-GM-UAS-010


 

Copyright © 2017 THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND. All rights reserved.
Developed by ITD ITD